Ariel Electron, Holeg Spies & Thierry Gotti - Kore Kosmou